fbpx

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene Voorwaarden voor Consumenten 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: Zoutziederij Zeeuwsche Zoute BV: gevestigd te Bruinisse en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder registratienummer 74067729 handelend onder de naam Zeeuwsche Zoute. 
 2. Website: de website van Zeeuwsche Zoute, te raadplegen via www.zeeuwschezoute.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Zeeuwsche Zoute en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Zoutziederij Zeeuwsche Zoute BV
Nijverheidsweg 53
4311 RT Bruinisse

Telefoonnummer: +31 (0) 111 – 20 20 37
E-mailadres: info@zeeuwschezoute.nl
KvK-nummer: 74067729
BTW-identificatienummer: NL859762129B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product van de Ondernemer op iedere Overeenkomst op afstand tussen de Ondernemer en Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangegeven worden dat de algemene voorwaarden bij de Ondernemer op te vragen zijn, en zal de Ondernemer op verzoek van de Klant zo snel mogelijk en kosteloos de algemene voorwaarden elektronisch aan de klant sturen. 
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het product vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een eerlijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de eventuele kosten van levering;
   • de wijze waarop de Overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het product, dan wel de termijn voor het inachtneming van de prijs;
   • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
   • indien de Overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Klant te raadplegen is;
   • de wijze waarop de Klant voor het sluiten van de Overeenkomst van door hem/haar niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij/zij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst tot stand komt;
   • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het product door de Klant en het nakomen van de daarbij gestelde voorwaarden van de Ondernemer.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het product. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de Ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer passende veiligheidsmaatregelen hiervoor in acht nemen.
 4. De Ondernemer zal bij het product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de Klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, voor zover mogelijk, aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor de Klant zijn/haar rekening.
 2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen aan de Klant.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de Ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle op de website en in andere van de Ondernemer afkomstige producten vermelden prijzen die inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van de Ondernemer afkomstige producten zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het product vermelde specificaties, aan de passelijke eisen van kwaliteit en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer jegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van deze producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat de Klant de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de Klant.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst dient dit volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie geven wanneer de Klant een meer inhoudelijke of definitieve reactie kan verwachten op de klacht.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten en beelden berusten bij Zeeuwsche Zoute BV, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.